تو گوشم گفتی قوی باش

درخواست حذف این مطلب

خاطره از بچگی هام میگی و اشک لغزون رو گونه هات رو پاک میکنی و میخوای من نفهمم.
چجوری دلم نریزه؟
دلم میلرزه ولی لبخند دارم که دلت بیشتر از این نلرزه.
کاش بیام و دیگه نرم.
قربون دل تنگت.
قربون بغضت.

و

من جوری بلند میخندم که قوی ترین دختر جهان باشم.

درونم را شما گرم نگه داشته اید.

گرمم کنید. 

من میخندم.